ගෙදර > නිෂ්පාදන > ධාරිත්රක > විද්යුත් ද්විත්ව ස්ථරය සවිකරන්නන් (EDLC), සුපර් කො

විද්යුත් ද්විත්ව ස්ථරය සවිකරන්නන් (EDLC), සුපර් කො