ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > සෘජුකෝණාස්රාකාර සම්බන්ධක - පුවරු ස්පැනර්ස්, ස්ටැකර

සෘජුකෝණාස්රාකාර සම්බන්ධක - පුවරු ස්පැනර්ස්, ස්ටැකර