ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > පර්යන්ත බ්ලොක් - බාධක බ්ලොක්

පර්යන්ත බ්ලොක් - බාධක බ්ලොක්