ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > ටර්මිනල් බ්ලොක් - ශීර්ෂක, ප්ලග් සහ සොකට්ටු

ටර්මිනල් බ්ලොක් - ශීර්ෂක, ප්ලග් සහ සොකට්ටු