ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Electro Corp (Honeywell Sensing and Productivity Solutions)
Electro Corp (Honeywell Sensing and Productivity Solutions)

Electro Corp (Honeywell Sensing and Productivity Solutions)

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- 2002 වසරේදී හීනිවෙල් විසින් ඉලෙක්ට්රෝ කෝපර් විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලදී. ඒවායේ ක්රියාවලිය පාලනය, කෘෂිකාර්මික, නිෂ්පාදන, ගුවන් යානා, විනෝදාශ්වාදය, ට්රක්, ට්රැක්ටර්, ටෙක්සාස්, රේල් පාර සහ දුම්රිය වැනි විවිධාකාර කර්මාන්ත සඳහා වේගය, පැමිණීම හා ස්ථාන සංවේදක සපයයි.
Honeywell සංවේදන සහ ඵලදායිතා විසඳුම් බලන්න

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

පරිපථ ආරක්ෂාව(14 products)

සංෙව්දක, සම්පීඩක(8,722 products)

ප්රතිරෝධක(1 products)

රිලේස්(61 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන