ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Midcom / Wurth Electronics

Midcom / Wurth Electronics

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- අපගේ සම්මත රේඛා සහ රේගු අනුව සකස් කරන ලද පරිවර්තකයන් LED හා CFL ආලෝකය, ස්මාර්ට් ග්රිඩ් සහ උපයෝගිතා මැනීම්, ගෘහ ස්වයංක්රීයකරණය, පරීක්ෂණ සහ මිනුම්, කාර්මික පාලන, පරිපථ කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂක පද්ධති වල ලොව පුරා භාවිතා වේ.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

ප්රතිරෝධක(2 products)

ඉන්ඩක්ෂන්, කාටුම්, චොක්ස්(8 products)

පෙරහන්(34 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

 • රූප කොටස් අංකය විස්තර Datasheet නිෂ්පාදකයින් In Stock Quote
 • 760871131 OFFLINE XFRM WE-UNIT ST VIPER26 Wurth Electronics Midcom 2549 pcs Stock RFQ
 • 750813540 TRANS 3000V SMD Wurth Electronics Midcom 2699 pcs Stock RFQ
 • 750370040 TRANS FLYBACK LT3573 30UH SMD Wurth Electronics Midcom 2614 pcs Stock RFQ
 • 750314463 XFRMR ISOL BUCK DC/DC CONV SMD Wurth Electronics Midcom 2506 pcs Stock RFQ
 • 750310562 TRANS FLYBACK LT3573 25UH SMD Wurth Electronics Midcom 2542 pcs Stock RFQ
 • 750314597 XFRMR ISOL BUCK DC/DC CONV SMD Wurth Electronics Midcom 2631 pcs Stock RFQ
 • 750871013 TRANS FLYBACK NXP STARPLUG 1.8MH Wurth Electronics Midcom 2551 pcs Stock RFQ
 • 750310002 POWER OVER ETHERNET TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2515 pcs Stock RFQ
 • 750871032 TRANS OFF LINE POWER PI LNK605 Wurth Electronics Midcom 2593 pcs Stock RFQ
 • 750871030 TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17L Wurth Electronics Midcom 2508 pcs Stock RFQ
 • 750315144 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2686 pcs Stock RFQ
 • 750314976 CMC 3.3MH 2A 2LN TH Wurth Electronics Midcom 2526 pcs Stock RFQ
 • 750311625 TRANS FLYBACK LT3748 LT3575 9UH Wurth Electronics Midcom 2664 pcs Stock RFQ
 • 750313054 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2648 pcs Stock RFQ
 • 750811445 WE-UNIT OFFLINE TRANSFORMER Wurth Electronics Midcom 2530 pcs Stock RFQ
 • 750813049 OFFLINE XFRM WE-UNIT TI LM3447 Wurth Electronics Midcom 2588 pcs Stock RFQ
 • 750313976 TRANS FLYBACK LT8301 Wurth Electronics Midcom 2500 pcs Stock RFQ
 • 7508151501 XFRMER FLYBACK DC/DC CONV TH Wurth Electronics Midcom 2647 pcs Stock RFQ
 • 750815530 TRANS 3000V SMD Wurth Electronics Midcom 2566 pcs Stock RFQ
 • 750315745 SMD POWER FILTER COMMON MODE CHO Wurth Electronics Midcom 2581 pcs Stock RFQ
 • 750310784 TRANS FLYBACK TPS92010DR 50MH Wurth Electronics Midcom 2618 pcs Stock RFQ
 • 750811146 TRANSFORMER FLYBACK TPS92210 Wurth Electronics Midcom 2537 pcs Stock RFQ
 • 750311897 CMC 24MH 240MA 2LN TH Wurth Electronics Midcom 2510 pcs Stock RFQ
 • 750311593 TRANS FLYBACK LT3748 15UH SMD Wurth Electronics Midcom 2517 pcs Stock RFQ
 • 750314952 POWER TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2556 pcs Stock RFQ
 • 750311771 TRANS FLYBACK LT3748 500UH SMD Wurth Electronics Midcom 2530 pcs Stock RFQ
 • 750311624 TRANS FLYBACK LT3748 LT3575 9UH Wurth Electronics Midcom 2502 pcs Stock RFQ
 • 750314851 POWER TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2680 pcs Stock RFQ
 • 750310435 TRANS FLYBACK LTC3805 36.3UH Wurth Electronics Midcom 2642 pcs Stock RFQ
 • 750510705 DIGITAL TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2524 pcs Stock RFQ
 • 750315126 XFRMR FLYBACK DC/DC CONV SMD Wurth Electronics Midcom 2629 pcs Stock RFQ
 • 750310377 POWER OVER ETHERNET UEBERTRAGER Midcom / Wurth Electronics 2680 pcs Stock RFQ
 • 750314745 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2584 pcs Stock RFQ
 • 750311689 TRANS FLYBACK LT3748LT3575 50UH Wurth Electronics Midcom 2520 pcs Stock RFQ
 • 750341793 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2566 pcs Stock RFQ
 • 750314980 CMC 18MH 800MA 2LN TH Wurth Electronics Midcom 2652 pcs Stock RFQ
 • 750817014 XFRMER FLYBACK AC/DC CONV SMD Wurth Electronics Midcom 2658 pcs Stock RFQ
 • 750510348 VDSL XFRM WE-DSL IKANOS BOARD Wurth Electronics Midcom 2681 pcs Stock RFQ
 • 7508112512 THT OFFLINE TRANSFORMER WE-UNIT Wurth Electronics Midcom 2583 pcs Stock RFQ
 • 750313460 TRANS FLYBACK LT8302 Wurth Electronics Midcom 2674 pcs Stock RFQ
 • 750110007 TRANS ANALOG MODE SMART DAA SMD Wurth Electronics Midcom 3400 pcs Stock RFQ
 • 750316796 CURRENT SENSE TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2646 pcs Stock RFQ
 • 750813141 TRANSFORMER POWER ICL8001G PCB Wurth Electronics Midcom 2621 pcs Stock RFQ
 • 750316033 PUSH-PULL TRANSFORMER WE-PP Midcom / Wurth Electronics 2514 pcs Stock RFQ
 • 750341140 TRANSFORMER PLANAR 300UH SMD Wurth Electronics Midcom 2569 pcs Stock RFQ
 • 750510719 DIGITAL TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2521 pcs Stock RFQ
 • 750341566 PWR XFRM FAIRCHILD FAN6755W Wurth Electronics Midcom 2519 pcs Stock RFQ
 • 750510231 DIGITAL TRANSFORMER Midcom / Wurth Electronics 2658 pcs Stock RFQ
 • 750312186 FIXED IND 696UH 2A 128 MOHM TH Wurth Electronics Midcom 2658 pcs Stock RFQ
 • 750312924 FLYBACK TRANSFORMER WE-FB Midcom / Wurth Electronics 2515 pcs Stock RFQ