ගෙදර > නිෂ්පාදකයින් > Toshiba Semiconductor and Storage
Toshiba Semiconductor and Storage

Toshiba Semiconductor and Storage

Request quote from

වෙළඳ නාම හැඳින්වීම

- පරිගණක, ජාලකරණය, සන්නිවේදනය, ඩිජිටල් පාරිභෝගිකයින්, මෝටර් රථ සහ අනෙකුත් වෙළෙඳපොළ සඳහා වැඩිදියුණු කරන ලද නිෂ්පාදන සඳහා OEM, ODMs, CM සහ fabless චිප් සමාගම්වලට පහසුකම් සපයන Toshiba Semiconductor & Storage මගින් පුළුල් පරාසයක විහිදුණු තාක්ෂණික විසඳුම් සපයයි.

නිෂ්පාදන කාණ්ඩය

පරිපථ ආරක්ෂාව(140 products)

RF / IF සහ RFID(16 products)

රිලේස්(225 products)

සංවර්ධන මණ්ඩල, කට්ටල, වැඩසටහන්කරුවන්(2 products)

සංයුක්ත පරිපථ (IC)(4,780 products)

ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන