ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > චුම්බක සංවේදක - ස්විච (ඝන ස්විචය)

චුම්බක සංවේදක - ස්විච (ඝන ස්විචය)