ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > දෘශ්ය සංවේදක - ඡායාරූප අනාවරක - දුරස්ථ ග්රාහක

දෘශ්ය සංවේදක - ඡායාරූප අනාවරක - දුරස්ථ ග්රාහක