ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > දෘශ්ය සංවේදක - ඡායාරූප විද්යුත්, කාර්මික

දෘශ්ය සංවේදක - ඡායාරූප විද්යුත්, කාර්මික