ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > පිහිටුම් සංෙව්දක - ෙකෝණ, ෙර්ඛීය ස්ථාන මැනීෙම්

පිහිටුම් සංෙව්දක - ෙකෝණ, ෙර්ඛීය ස්ථාන මැනීෙම්