ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > උෂ්ණත්ව සංවේදක - තාප ස්ථායි - යාන්ත්රික

උෂ්ණත්ව සංවේදක - තාප ස්ථායි - යාන්ත්රික