ගෙදර > නිෂ්පාදන > ට්රාන්ස්ෆෝමර් > ඕඩියෝ ට්රාන්ස්ෆෝමර්

ඕඩියෝ ට්රාන්ස්ෆෝමර්