ගෙදර > නිෂ්පාදන > ට්රාන්ස්ෆෝමර් > වර්තමාන සංවේදී ට්රාන්ස්ෆෝමර්

වර්තමාන සංවේදී ට්රාන්ස්ෆෝමර්