ගෙදර > පුවත් > ඇපල් එම් 2 චිප් මේ මාසයේ මහා නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම සඳහා කටකතා පැතිර ඇත

ඇපල් එම් 2 චිප් මේ මාසයේ මහා නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම සඳහා කටකතා පැතිර ඇත

ප්රවෘත්ති වලට අනුව, නිකේ ජාතික ආසියාව විසින් උපුටා දක්වමින් ඇති කාරණය හුරුපුරුදු පරිදි, ඇපල් හි ස්වයං-සංවර්ධනය කරන ලද ඊළඟ පරම්පරාවේ මැක් ප්රොසෙසරය (M2 චිපය ලෙස තාවකාලිකව නම් කරන ලද ඊමේල්

වාර්තාවලට අනුව, මෙම ඇපල් "එම් 2 චිපය" මේ වසරේ ජූලි තරම්, මුලදී නැව්ගත කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර මේ වසරේ දෙවන භාගයේදී විකුණනු ලබන මැක්බුක් නිෂ්පාදනවලට ඇතුළත් වේ.

M1 චිපය මෙන්, නව "එම් 2 චිපය" පද්ධතිය-චිපයේ (SOC) ස්වරූපයෙන් පවතින්නේ M2 චිපය මධ්යම සැකසුම් ඒකකය, ග්රැෆික්ස් ප්රොෆික් සහ කෘතිම බුද්ධි ත්වරක නිරත වන බවයි තනි චිපය. මේ පිළිබඳව හුරුපුරුදු ඉහත පුද්ගලයින් පෙන්වා දුන්නේ අවසානයේදී මෙම M2 චිපය මැක්බුක් හැරුණු විට වෙනත් ඇපල් උපාංගවල භාවිතා වන බව පෙන්වා දුන්නේය.

M2 චිපය TSMC විසින් අඛණ්ඩව නිපදවන අතර, පසුව වඩාත් දියුණු අර්ධ සන්නායක ක්රියාවලිය (5 nm) භාවිතා කරමින් නිපදවනු ඇත. මෙම වර්ගයේ චිපය නිපදවීමට අවම වශයෙන් මාස තුනක්වත් ගතවනු ඇත.