ගෙදර > පුවත් > ටෝකියෝ ඉලෙක්ට්රොනික්ස් '2021 2021 ආදායම වසරින් වසර 20% කින් යුවාන් බිලියන 95 කින් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ටෝකියෝ ඉලෙක්ට්රොනික්ස් '2021 2021 ආදායම වසරින් වසර 20% කින් යුවාන් බිලියන 95 කින් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ලොව තෙවැනි-විශාලතම අර්ධ සන්නායක උපකරණ සමාගම වන ටෝකියෝ ඉලෙක්ට්රොනික්ස් (ටෙල්) මේ වසරේ ඉහළම කාර්යසාධනය වාර්තා කරනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.


නිහොන් කීසි ෂිම්බන්, ටෝකියෝ ඉලෙක්ට්රොනික්ස් මේ වසරේ (2021 මාර්තු 2021 සිට 2021 දක්වා) යෙන් ට්රිලියන 1.6 (යුවාන් බිලියන 95) ට ළඟා වනු ඇත.ටෝකියෝ ඉලෙක්ට්රොනික්ස් පසුගිය වසරේ විකුණුම් මෙතෙක් පැවති ඉහළම අගයයි, නමුත් එය මේ වසරේ මෙම වාර්තාව බිඳ දැමීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ටෝකියෝ ඉලෙක්ට්රොනික්ස් මෙහෙයුම් ලාභ ලාභ ආන්තිකය පසුගිය වසරේ 22% සිට මේ වසරේ 30% දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාත්යන්තර අර්ධ සන්නායක උපකරණ හා ද්රව්ය සංගමයේ (අර්ධ) සිට ගෝලීය අර්ධ සන්නායක උපකරණ වෙළඳපොල මේ වසරේදී 15.5% කට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 70 කට වඩා වැඩි වනු ඇත.2022 වන විට, මෙම සංඛ්යාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 80 කට වඩා 12% කින් ඉහළ යනු ඇත.