ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > චක්රලේඛන සම්බන්ධක - නිවාස

චක්රලේඛන සම්බන්ධක - නිවාස