ගෙදර > නිෂ්පාදන > සම්බන්ධක, අන්තර් සම්බන්ධක > IC, ටාන්සිස්ටර සඳහා සොකට්

IC, ටාන්සිස්ටර සඳහා සොකට්