ගෙදර > නිෂ්පාදන > විවර්තන අර්ධ සන්නායක නිපැයුම් > ට්රාන්සිස්ටර - බිපොලර් (BJT) - තනි, පූර්ව-පක්ෂග්රා

ට්රාන්සිස්ටර - බිපොලර් (BJT) - තනි, පූර්ව-පක්ෂග්රා