ගෙදර > නිෂ්පාදන > විවර්තන අර්ධ සන්නායක නිපැයුම් > ටාන්සිස්ටර - වැඩසටහන්ගත කළ හැකි සංයුක්තය

ටාන්සිස්ටර - වැඩසටහන්ගත කළ හැකි සංයුක්තය