ගෙදර > නිෂ්පාදන > ප්රතිරෝධක > චිප ප්රතිරෝධක - මතුපිට කන්ද

චිප ප්රතිරෝධක - මතුපිට කන්ද