ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > චුම්බක සංවේදක - පිහිටීම, ආසන්න, වේග (මොඩියුල)

චුම්බක සංවේදක - පිහිටීම, ආසන්න, වේග (මොඩියුල)