ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > පීඩන සංවේදක, ටාන්ස්ඩියුසර්

පීඩන සංවේදක, ටාන්ස්ඩියුසර්