ගෙදර > නිෂ්පාදන > සංෙව්දක, සම්පීඩක > උෂ්ණත්ව සංවේදක - NTC තාප ශක්තිය

උෂ්ණත්ව සංවේදක - NTC තාප ශක්තිය