ගෙදර > පුවත් > සිස්කෝ ප්රධාන විධායක නිලධාරී: පරිගණක චිප්ස් හි ගෝලීය චිප්ස් හි ගෝලීය හිඟය මාස 6 ක් පුරා පවතිනු ඇත

සිස්කෝ ප්රධාන විධායක නිලධාරී: පරිගණක චිප්ස් හි ගෝලීය චිප්ස් හි ගෝලීය හිඟය මාස 6 ක් පුරා පවතිනු ඇත

සිස්කෝ (සිස්කෝ) ප්රධාන විධායක නිලධාරී චක් රොබින් මහතා පැවසුවේ පරිගණක චිප්ස් හි ගෝලීය චිප්ස් හිඟය මාස හයක් පවතින බවයි.


කොමිස් වාර්තාව විද්යුත් නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බව බිස්නස් වාර්තාව පෙන්වා දුන්නේ විද්යුත් නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යාමට හේතුව, ගෝලීය අත්තිවාරම්වල නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ඊට බාධාවක් වන අතර අර්ධ සන්නායක සැපයුම් දාමයේ බාධාවන් බොහෝ තාක්ෂණික සමාගම්වලට බලපායි.රොබින්ස් පැවසුවේ "කුණාටුව හරහා යාමට අපට තවමත් මාස හයක් අවශ්යයි."

ඉල්ලුම ඉහළ යාම නිසා ධාරිතා ප්රසාරණය තීරණාත්මක වනු ඇත."චිප්ස් හි හිඟය විශාල ගැටලුවක්, මන්ද සෑම දෙයක්ම පාහේ අර්ධ සන්නායකවලින් වෙන් කළ නොහැකි බැවිනි."රොබින්ස් කිව්වා.

රොබින්ස් පැවසුවේ "මෙය අර්ධ සන්නායක සැපයුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව පුළුල් කිරීම සඳහා පෙලඹී ඇත. ඉදිරි මාස 12 සිට 18 දක්වා තත්වය යහපත් අතට හැරේ."